Interfejs programistyczny

Regulamin korzystania z API

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH API

Biegun Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

§ 1.
Postanowienia ogólne

 • Udostepniającym dane jest Biegun Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Właścicielem danych jest Meteo-Podhale, a rozporządza nimi serwer Meteo-Podhale.pl.
 • Każdemu przysługuje prawo za zgodą do wykorzystania danych do publikacji naukowych, prasowych po skontaktowaniu z Meteo-Podhale.
 • Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu pod adresem: https://meteo-podhale.pl/  
 • W celu realizacji przepisów regulaminu, ułatwienia dostępu do danych Meteo-Podhale udostępnia kontakt mailowy: https://meteo-podhale.pl/kontakt

§ 2.
Definicje

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • cel prywatny – użycie danych do celów prywatnych, niezarobkowych, w tym do celów prac magisterskich lub doktorskich;
 • cel działalności gospodarczej - użycie danych do działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.) w tym publikacja danych w dziennikach, czasopismach, magazynach jak i na stronach internetowych, zawierających reklamy;
 • dane – wszelkiego rodzaju dane, produkty lub usługi, w szczególności meteorologiczne lub hydrologiczne, udostępniane przez Meteo-Podhale.pl, stanowiące informacje sektora informatycznego;
 • Meteo-Podhale – strona internetowa założona w grudniu 2015 roku przez prywatną osobę,  niezarejestrowana w KRS i nie jest działalnością stowarzyszenia
 • korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pobrała, korzysta lub której udostępniono dane Meteo-Podhale;
 • regulamin – Regulamin Udostępniania Danych Meteo-Podhale.pl Bieguna Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
 • korzystanie – pobranie lub otrzymanie dostępu, a także komercyjne lub niekomercyjne korzystanie z danych Meteo-Podhale;
 • udostepniający – Meteo-Podhale;
 • udostępnianie – udostepnienie danych przez Meteo-Podhale do korzystania przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

§ 3.
Warunki udostępniania i odpowiedzialność korzystającego

 • Korzystający może używać nieodpłatnie udostępnionych danych jedynie do celów prywatnych. Jakikolwiek użycie danych w celach komercyjnych wymaga skontaktowania z serwerem Meteo-Podhale.pl
 • Udostępnienie i korzystanie z danych następuje pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych Meteo-Podhale.pl informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Meteo-Podhale Biegun Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej”.
 • W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, jak w ust. 1, należ również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych Meteo-Podhale.pl informacji: „Dane Meteo-Podhale Bieguna Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej zostały przetworzone”.
 • Brak wskazania źródła danych, brak zamieszczenia informacji o przetworzeniu danych lub niedochowanie przez korzystającego innych obowiązków ciążących na korzystającym w związku z korzystaniem z danych, może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, poz. 1089) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776).
 • Użycie danych udostępnionych nieodpłatnie w celach określonych w § 3 ust. stanowi oszustwo w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).

§ 4.
Odpowiedzialności Meteo-Podhale i jej ograniczenia

 • Meteo-Podhale nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które nastąpiły w wyniku lub w związku z udostępnieniem, korzystaniem lub przetworzeniem danych. Korzystanie z danych następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność korzystającego.
 • Część udostępnianych danych może stanowić dane niezweryfikowane, gdy Meteo-Podhale dysponuje danymi jedynie w takiej postaci na chwilę ich udostępnienia.

§ 5.
Opłaty

 • Meteo-Podhale może nałożyć opłatę za korzystanie z danych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub innej formie komercyjnych wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Wysokość opłaty uzależniona jest od zakresu przedmiotowego i czasowego danych, o których udostępnienie wniesiono oraz od czasu pracy koniecznego do przygotowania lub przekazania informacji w sposób lub w formie komercyjnych. Istnieje możliwość ustalenia wysokości tej opłaty z góry po skontaktowaniu przez email.

§ 6.
Reklamacje i problemy techniczne

 • Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem e-mail: kontakt@meteo-podhale.pl
 • Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub problemu technicznego.

§ 7.
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.